Abouts

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ

บริษัท แชมป์ ออฟ แชมป์ อินโนเวชั่น จำกัด มีอักษรย่อคือ CCI ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ก่อตั้งโดยยึดหลักบริษัทสีขาว ความถูกต้องเป็นธรรมต่อสมาชิก ตามหลักธรรมาภิบาล

คำว่า แชมป์ ออฟ แชมป์ มีที่มาคือ รางวัลเหรียญทองที่เหนือรางวัลเหรียญทองอื่นๆ เนื่องจาก ในการ
แข่งขันการวิจัยที่ท่าน ดร.ณสพน ได้ชนะมานั้น เป็นการชนะในรูปแบบของการนำผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆที่ชนะเหรียญทอง ใน
การค้นคว้าวิจัยอื่นๆ มาประกวดเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว และท่าน ดร. ณสพน ก็สามารถเอาชนะในการประกวดนั้น
จึงเป็นที่มาของคำว่า แชมป์ เหนือ แชมป์ หรือ แชมป์ ออฟ แชมป์ ในปัจจุบัน


ธรรม = คุณความดี ความถูกต้อง ความเป็นธรรม
อภิ = อย่างยิ่ง
บาล = ปกครอง บริหาร
ธรรมาภิบาล = บริหารด้วยคุณความดี ความถูกต้อง และความเป็นธรรม อย่างยิ่งนวัตกรรมสมุนไพร 
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า Innovation Herb For Better Life พันธกิจ